Rozpočty – Költségvetések

PROGRAMOVÉ ROZPOČTY - PROGRAMOZOTT KÖLTSÉGVETÉSEK
 

       Programový rozpočet našej príspevkovej organizácie na príslušný rok je výsledkom systému založenej na plánovaní úloh a aktivít v nadväznosti na jej priority v rámci ktorej sú alokované disponabilné zdroje do programov t.j. sú účelovo určené primerané sumy výdavkov organizácie na plnenie očakávaných výsledkov.
        Organickou súčasťou návrhu programového rozpočtu organizácie je programová štruktúra   a návrh výdavkov v programoch na roky r, r+1, r+2 s uvedením rozpísaných limitov výdavkov na financovanie navrhovaných programov  na tri rozpočtové roky. Programovú štruktúru tvoria programy a podprogramy ako logicky a hierarchicky usporiadané konštrukcie účelne vytvorené vo vzťahu k zámerom a cieľom.

       Monitorovanie je posudzovanie plnenia cieľov programov počas celého obdobia jeho realizácie porovnaním stanovených očakávaných hodnôt merateľných ukazovatelov so skutočnosťou. Monitorovanie sa vykonáva ku koncu polročného obdobia realizácie programov (Polročná monitorovacia správa) a ku koncu ročného obdobia sa hodnotí plnenie ročných programových cieľov za celé ročné programovacie obdobie (Ročná hodnotiaca správa).
 

       Dotációs szervezetünk programozott költségvetése az adott évre a tervezett célokra és aktivitásokra létrehozott, prioritásokra épülő rendszer eredménye melynek keretén belül a rendelkezésre álló források elosztására kerül sor az egyes programokba, azaz az előrelátható eredmények teljesítéséhez a szervezet kiadási tételeinek méltányos összegű megszabására kerül sor célirányosan.
       A szervezet programozott költségvetés-javaslatának szerves része a programszerkezet és javaslat az egyes programok kiadási tételeire az r, r+1, r+2 évekre, megszabva a kiadási tételek értékhatárait a javasolt programok finanszírozására három költségvetési évre. A programszerkezetet logikai és hierarchiai elrendezésben célirányosan létrehozott  programok és alprogramok alkotják melyek kapcsolódnak a kitűzött célzatokhoz és célokhoz.
       A programok célkitűzéseinek teljesítése nyomon követhető - monitorozható az egész  megvalósítási időszak alatt a mérhető mutatók várható és valós értékeinek összehasonlításával. Monitorozásra a programok megvalósítási félidejében a féléves időszak végén (Féléves monitorozó jelentés) kerül sor és az éves időszak végén értékelésre kerül az éves programozott célkitűzések teljesítése (Éves értékelő jelentés).