Nájomné zmluvy hrobových miest 2016 - 2020

Tu si môžete prezerať nájomné zmluvy hrobových miest obsah ktorých je uvedený nižšie. Údaje vyznačené v zmluve červenou farbou sú spracované formou zoznamu vo formáte pdf a doplnením údajov vyznačených červenou farbou zo zoznamu nadobudne zmluva skutočnú formu.
Kliknutím na nadpis "Zoznam zmlúv Mestský cintorín Fiľakovo - Szerződések jegyzéke Városi Temető Fülek" je možné získať údaje slúžiace ku kontretizácií jednotlivých zmlúv.

Itt megtekintheti a sírhelyek bérleti szerződéseit az alábbi tartalommal. A szerződésben piros színnel jelölt adatok jegyzék formában vannak feldolgozva pdf formátumban és a jegyzékből a piros színnel jelölt adatok beillesztése után nyeri el a szerződés a tényleges formáját
A "Zoznam zmlúv Mestský cintorín Fiľakovo - Szerződések jegyzéke Városi Temető Fülek"
feliratra kattintva elérhetők az egyes szerződések konkretizálására szolgáló adatok.

Zoznam zmlúv Mestský cintorín Fiľakovo - Szerződések jegyzéke Városi Temető Fülek

 Dátum aktualizácie - Az aktualizálás dátuma: 22. 04. 2021

 

Vysvetlívky - Magyarázat:

Sekcia - Číslo časti cintorína určenej rozparcelovaním
             A szétparcellázással meghatározott temetőrész száma

CH - Číslo radu hrobových miest v radovom usporiadaní hrobových miest na určenej parcele
        A sírhely sorszáma a sorokba rendezett sírhelyek sorrendjében az adott parcellán

HM - Číslo hrobového miesta v dannom rade hrobových miest
        A sírhely száma az adott sírhelysorban

Nájomca - Meno a adresa prenajímateľa hrobového miesta
                 A sírhely bérlőjének neve és lakhelye

Suma - Vyčíslenie nájomného
            A bérleti díj összege

Uzavretá - Dátum uzavretia zmluvy
                 A szerződéskötés dátuma

Zmluva č. SekciaChHM o nájme hrobového miesta

uzavretá podľa § 663 až nasl. Občianskeho zákonníka,
zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov
a VZN mesta č. 11/2015 ktorým sa stanovuje Prevádzkový poriadok pohrebiska

medzi nasledovnými zmluvnými stranami :

1. P r e n a j í m a t e ľ
Verejnoprospešné služby, Farská lúka č. 3, 986 01 Fiľakovo,
IČO: 30232392, DIČ: 2021097529
zastúpené Ing. Tiborom Tóthom, riaditeľom organizácie
2. N á j o m c a

Meno, priezvisko, titul: Nájomca
Adresa bydliska:           Nájomca
Dátum narodenia:         Nájomca

I.
Predmet a účel nájmu

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok 
    dohodnutých v tejto zmluve nižšie špecifikované hrobové miesto v mestskom cintoríne vo
    Fiľakove evidenčné č.: HM, v parcele č.: Sekcia v rade č.: Ch (ďalej len ako „hrobové
    miesto").
2. Hrobové miesto prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu za účelom vybudovania
    hrobu, hrobky alebo uloženia urny na uloženie ľudských pozostatkov alebo ostatkov.
3. Podnájom hrobového miesta je zakázaný.

II.
Doba nájmu

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva sa nesmie vypovedať skôr ako po
    uplynutí tlecej doby (10 ročné obdobie)) podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v
    znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o pohrebníctve"), ak to zákon o
    pohrebníctve a táto zmluva neustanovuje inak.
2. Uzavretím tejto zmluvy vzniká nájomcovi právo užívať hrobové miesto.

III.
Cena nájmu

1. Nájomca uhradí prenajímateľovi nájomné a prípadné iné poplatky za služby spojené s
    nájmom hrobového miesta na obdobie 10 rokov (ďalej len ako „prvé predplatené
    obdobie") vo výške Suma EUR.
2. Výška nájomného a prípadne iných poplatkov za služby spojené s nájmom hrobového
    miesta je určená podľa cenníka služieb prenajímateľa, platného ku dňu uzavretia tejto
    zmluvy.
3. Nájomné a prípadné iné poplatky za služby spojené s nájmom hrobového miesta na prvé
    predplatené obdobie sú splatné vopred, t.j. pred použitím hrobového miesta na uloženie
    ľudských pozostatkov do zeme, v deň uzavretia tejto zmluvy.
4. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia zaplatiť prenajímateľovi
    nájomné a prípadne iné poplatky súvisiace s nájmom hrobového miesta na ďalšie 10
    ročné obdobie (ďalej ako „ďalšie predplatené obdobie") na základe výzvy prenajímateľa.
5. Výška nájomného a prípadne iných poplatkov za služby spojené s nájmom hrobového
    miesta na ďalšie predplatené obdobie sa určuje podľa cenníka služieb prenajímateľa ,
    ktorý bude platný ku dňu platby na ďalšie predplatené obdobie.

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímateľ je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovým miestom v
    súlade s platnými právnymi predpismi SR o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom
    pohrebiska.
2. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť počas trvania tejto zmluvy prístup k hrobovému
    miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je
    potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je
    prenajímateľ povinný vopred písomne informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu
    je prenajímateľ povinný bezodkladne informovať nájomcu.
3. Prenajímateľ nezodpovedá za akékoľvek škody na hrobovom mieste a nie je povinný
    uzatvárať v tomto zmysle žiadne poistne zmluvy.
4. Nájomca je povinný najmä dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska,
    ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu hrobového miesta, udržiavať prenajaté hrobové
    miesto v poriadku na vlastné náklady, písomne oznámiť prenajímateľovi zmeny údajov,
    ktoré sú potrebné na vedenie evidencie pohrebiska
5. Pri úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové
    miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.
    Prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do
    jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

V.
Výpoveď nájomnej zmluvy

1. Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú
    trvanie nájmu hrobového miesta alebo sa pohrebisko zruší a súčasne zabezpečí so 
    súhlasom nájomcu nové hrobové miesto a na vlastné náklady preloží ľudské ostatky
    vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
2. Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné
    za užívanie hrobového miesta. Výpovedná lehota v prípade, že nájomca známy je jeden
    rok odo dňa doručenia výpovede a v prípade, že nájomca nie je známy tri roky odo dňa,
    odkedy nebolo nájomné zaplatené.
3. Nájomca je povinný na výzvu prenajímateľa odstrániť z hrobového miesta príslušenstvo
    do konca výpovednej lehoty; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo považuje
    za opustenú vec podľa Občianskeho zákonníka.

VI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvou neupravené vzťahy sa spravujú podľa príslušných ustanovení Občianskeho
    zákonníka a Prevádzkového poriadku pohrebiska mesta Fiľakovo.
2. Nájomca udeľuje súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov pre účely vedenia
    evidencie pohrebiska.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomnou dohodou
    formou dodatku k zmluve.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni,
    prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo
    potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
    jeden rovnopis.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.

Vo Fiľakove, dňa Uzavretá

                    Verejnoprospešné služby
                    Farská lúka č. 3
                    986 01 Fiľakovo                                                      Nájomca

                    --------------------------------                             ------------------------
                             Prenajímateľ                                                 Nájomca