Zmluvy-II/2018-Szerződések

Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-II/2018-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
3207/18 04.07.2018 Dodatok k zmluve o poskyt. verejných služieb Účastnícky program a telekom. zariadenie

Orange Slov. a.s.

Bratislava

40,00

zml32
04.07.2018
04.07.2018
04.07.2020
3307/18 09.07.2018 Hromadný dodatok k zmluve o poskyt.ver. služieb Akciové mobilné telefóny pre dlhodob. užív.

Orange Slov. a.s.

Bratislava

93,00

zml33
09.07.2018
09.07.2018
09.07.2018
3408/18 24.08.2018 Kúpna zmluva Vozidlo Volkswagen Transporter

Carnal s.r.o.

B.Bystrica

7800,00

zml34
25.08.2018
25.08.2018
28.09.2018
3509/18 12.09.2018 Dohoda o refundácií nákladov Refundácia prev.nákladov užívaných priestorov

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo

58,89

zml35
12.09.2018
12.09.2018
neurčitý
3609/18 13.09.2018 Zmluva o výkupe druh. surovín Predaj
vyseparovaných druhotných surovín

ENVI-PAK a.s.

Bratislava

trhová
cena
zml36
13.09.2018
13.09.2018
neurčitý
3709/18 14.09.2018 Zmluva o poskytn. služieb v odpad.hosp. Poskytn. služieb v oblasti ŽP - odvoz elektroodpadov

Enviropol s.r.o.

Bratislava

chladničky 30 €/t
televízory
30 €/t
 iné el.zar.
50-80 €/t

zml37
14.09.2018
14.09.2018
neurčitý
3810/18 1.10.2018 Kúpna zmluva

Vozidlo
Ford Tranzit
vyklapač

Mezőová Mária

Buzitka

500,00

zml38
1.10.2018
1.10.2018
31.10.2018
3910/18 1.10.2018 Zmluva o prevode správy majetku Stavba - Revitalizácia mestského parku

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo

bezplatne zml39
1.10.2018
1.10.2018
neurčitý
4010/18 26.10.2018 Dohoda o poskytn. fin. príspevku Poskytovanie
fin. príspevku na podporu vytvár. prac.miest.

ÚPSVaR Lučenec

Lučenec

3886,56

€/mes.

zml40
28.10.2018
01.11.2018
31.10.2019
4111/18 14.11.2018 Zmluva o poskytnutí služby Odvoz a zneškodnenie zmesového KO, OO a DSO.

Brantner GEMER s.r.o.

R.Sobota

47,52

€/t

zml41
16.11.2018
01.01.2019
31.12.2020
4212/18 21.12.2018 Zmluva o
združenej dodávke elerktriny
Dodanie dohod. množstva silovej elektriny

Energie2 a.s.

Bratislava

1T      75,64 €/MWh
VT     78,38  €/MWh
NT     57,76 €/MWh
zml42
27.12.2018
01.01.2019
31.12.2020
4312/18 31.12.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o poskyt.služieb    v odpad.hosp. Zmena cenových podmienok zhodnotenia odpadov

Enviropol
s.r.o.

Bratislava

chladničky 30 €/t
televízory
30 €/t
iné el.zar.
50-70 €/t
zml43
31.12.2018
01.01.2019
neurčitý