Dokumenty - Dokumentumok

Kliknutím na príslušný odkaz môžete otvoriť príslušný dokument.

A megfelelő hivatkozásra kattintva megtekintheti a keresett dokumentumot.

Zakladacia listina vo formáte pdf - Alapítólevél pdf formátumban.

Výpis z registra organizácií vo formáte pdf - Kivonat a szervezetek jegyzékből pdf formátumban.

Potvrdenie o pridelení IČO vo formáte pdf - A szervezet azonosítószáma pdf formátumban

Organizačný poriadok vo formáte pdf - Működési rendtartás pdf formátumban

Organizačná štruktúra vo formáte pdf - Működési szerkezet pdf formátumban

Pracovný poriadok vo formáte pdf - Munkarend pdf formátumban